Współpraca z Kazimierzem Adamskim to dobra zabawa.

Literata i plastyka może łączyć pasja zrealizowania tego samego zamysłu artystycznego właściwymi dla danego rzemiosła środkami. Tak było przy ilustracjach do opowiadań o Najwyższej Radzie Komisarzy, tak – choć trochę inaczej – przy tworzeniu okładki do Spowiedzi gangstera. W przypadku Komisarzy ważną rolę odgrywał humor, w przypadku Spowiedzi poetycka metafora eksploatująca tony tragiczne. W jednym i drugim przypadku Kazimierzowi Adamskiemu udało się środkami plastycznymi utrafić w samo sedno.

Kiedy oglądam trójwymiarowe prace Adamskiego, zawsze próbuję odczytać jasną myśl zawartą w każdej z nich. Czytelność i tajemnica, doskonale zbalansowane, co cieszy zarówno zleceniodawców okolicznościowych medali, jak i tych, którzy pragną odczuć powiew czegoś nieznanego.

Osobiście najbardziej lubię patrzeć na rzeźbę ptaków zbierających się do lotu nad kulą ziemską. Odnaleźć w niej można i wszystko, co potrzeba z punktu widzenia marketingowego, i znacznie więcej: wszechogarniające możliwości lotniczego przewoźnika, swojskość „naszej planety”, zatem poczucie bezpieczeństwa pasażerów, a ponadto – stworzenie z prochu ziemi. Świeżość czerpiąca z Tradycji – to paliwo, które najmocniej porusza, mocniej może niż silniki odrzutowe najnowszej generacji.

 

                                                                                               Piotr Heszen

 

 

   Wystawa Kazimierza Adamskiego „Drzewa na wietrze”, 5 V – 29 VII 2016 r.

              Moją autorską wystawę rzeźby i rysunku zatytułowałem Drzewa na wietrze.
Inspiracją stała się obserwowana przeze mnie rzeczywistość, związek człowieka z naturą. Fascynuje mnie możliwość przedstawienia w rzeźbie siły i witalności w połączeniu z ulotnością zjawisk przyrody, ich odrodzenie. Jest to spore wyzwanie szczególnie dla rzeźbiarza, który pracuje w materiale takim, jak brąz i kamień – stanowiącym elementy tejże natury.
Motyw przewodni wystawy ma również wymiar symboliczny w innym aspekcie. Mówi o postawie człowieka wobec życia, otaczającego go świata i przemian historycznych, przykładem jest medal poświęcony Janowi Pawłowi II oraz popiersie Ignacego Jana Paderewskiego.
Forma rzeźbiarska w prezentowanych drzewach ma ukazać lekkość i efemeryczność zjawisk zamkniętych w odwiecznej dla rzeźbiarzy ciężkiej materii metalu i kamieniach, z których trzeba wydobyć ich piękno i głębię. Brąz dodatkowo podkreśla zielona patyna dodając mu uroku czasu.
W tych pracach zobaczyć można naturalny proces twórczy jakim jest wykonanie projektu modelu w gipsie, później odlew z brązu, a w końcowym etapie pracy obróbka narzędziami, które tutaj zastępują ślad dłuta. Jednym z moich ulubionych motywów ikonograficznych, który wykorzystuję w swojej pracy jest motyw ptaka.
Podobnie jak drzewa jest to pretekst do zmierzenia się z problemem przestrzeni w rzeźbie, stworzenia kompozycji o wdzięcznym temacie, ciekawym w formalno-treściowym wymiarze, bardzo lekkiej w swojej masie. Takie kompozycje zaprzeczają monumentalnemu charakterowi pomnika, są wrażliwe na lśnienie światła.
W pracach rzeźbiarskich i rysunkowych można odnaleźć szerokie spectrum moich emocji, niektóre zaś wyrażają tajemnicę i przemijanie odwołując się do żartobliwej anegdoty – są to pastele olejne i grafiki.

 

          I was inspired with the reality surrounding us; the human relationship with nature. I am fascinated by the opportunity to demonstrate the strength and vitality in conjunction with the natural fleeting phenomena through sculpture, their rebirth. This is a considerable challenge, especially for a sculptor who works with material such as bronze and stone to form elements of nature. The theme of the exhibition also has a symbolic dimension in another aspect. It speaks about the human attitude towards life, the world around us and the historical transformation. An example of this is the medal dedicated to John Paul II and the bust of Ronald Reagan. The form of sculpture in the trees presented is trying to achieve the lightness and the fleeting phenomena in the forever difficult matter for sculptures – metal and stone, from which one must bring out their beauty and depth. The brown also stresses the green patina, adding the charm of time. In these works you can see a natural creative process which starts from the design of a model in plaster, then bronze casting, and in the final stage, work processing tools are used here that override evidence of chisel. One of my favorite iconographic themes which I use in my work is the motif of a bird. Similar to a tree-this is a pretext to the approach the issue of space in sculpture; creating intriguing artwork according to a specific subject, a light weight and in a formal three-dimensional structure. Such compositions deny monumental nature and character of any piece. They are sensitive to shining light. Within my art demonstrated in carving and animation, one may find a broad spectrum of my emotions, and some express mystery with passing references to whimsical anecdotes which are pastels, oil paintings and design. I would like to invite you all to view my work, pieces are available for purchase. Kazimierz Adamski – Sculptor